Huisartsenpraktijk Oploo en Rijkevoort | Algemene info
15462
page-template-default,page,page-id-15462,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Algemene info

Algemene informatie

Welkom bij de website van onze Huisartsenpraktijk Oploo/ Rijkevoort.

In onze huisartsenpraktijk werken we samen als een hecht team met als missie  goede zorg te leveren aan haar patiënten. Dit doen we op een zorgvuldige, patiëntvriendelijke en laagdrempelige wijze.

De huisartsenpraktijk bestaat uit 1 organisatie met 2 dorpspraktijken te weten in Oploo en in Rijkevoort. Het is een praktijk met patiënten uit omliggende dorpen van Oploo en Rijkevoort. We zijn een kleinschalige organisatie met als voordeel dat we bijna iedereen wel kennen.

Wij zijn een LINH praktijk wat inhoud dat wij anoniem gegevens verstrekken voor onderzoek.  Wilt u hierover informatie dan vraag het de assistente.

Indien u buiten de openingstijden van onze praktijk dringend een huisarts nodig hebt, kunt u terecht bij de huisartsenpost (CHN) in het Maasziekenhuis. Hiervoor dient u altijd eerst te bellen met de huisartsenpost CHN 024-3523579. De dokter op de huisartsenpost kan in uw gegevens van de praktijk kijken indien u daar toestemming voor geeft.

Uw medische gegevens worden bewaard in een beveiligd elektronisch medisch dossier. Zonder uw toestemming worden uw gegevens nooit verstrekt aan derden.

De basisverzekering vergoedt de kosten van zorgverlening door huisartsen volledig. Het verplicht eigen risico geldt wel voor de aanvullende zorg die de huisarts aanvraagt (zoals verwijzingen, bloedonderzoek en röntgenfoto’s) of voorschrijft (zoals medicijnen). Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden die voor u gelden.

Hebt u ideeën over hoe wij onze zorg kunnen verbeteren dan horen wij deze graag van u. Indien u een klacht hebt, vragen we u dit eerst met uw huisarts te bespreken. Voor een beoordeling van klachten die niet op deze wijze op te lossen zijn, zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Informatie hierover is verkrijgbaar bij onze assistentes.

Herhaalrecept

Een medicijn mag alleen worden herhaald indien u dit met uw (huis-)arts hebt afgesproken.
Uw herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag,

7 dagen in de week aanvragen via onze receptenlijn 0485 – 381800, keuze 2, volg de aanwijzingen.

De receptenlijn wordt op werkdagen afgeluisterd. Medicijnen die u voor 11:00 bestelt, kunt u de volgende dag in uw eigen apotheek ophalen.

Afspraak met uw huisarts

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Voor een bezoek aan uw huisarts wordt een afspraak van 15 minuten gepland. Indien u meerdere vragen heeft of een langer gesprek wilt, vragen wij u dit vooraf te melden. Wij kunnen dan extra tijd voor u reserveren en zo langere wachttijden voorkomen.

 

Huisbezoek

Een bezoek aan de praktijk heeft meestal de voorkeur boven een huisbezoek gezien de uitgebreidere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling. Indien u te ziek bent of als het voor u anderszins onmogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de huisarts een visite bij u afleggen. Indien u belt voor 10:00, kan de huisarts in de meeste gevallen nog dezelfde dag bij u langskomen. De assistente zal in overleg met de huisarts bepalen of een huisbezoek afgelegd wordt. Ook als u wilt dat de huisarts langskomt na ontslag uit het ziekenhuis, kunt u bellen.

Terugbelspreekuur

Voor uitslagen of korte en eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het terugbelspreekuur van de huisarts. Indien u voor 10:30 belt met de assistente, kan de huisarts in de meeste gevallen nog dezelfde middag telefonisch contact met u opnemen. Graag noteren wij het (mobiele) telefoonnummer waarop u het best bereikbaar bent.

Afspraak met de praktijkassistentes

In onze praktijken zijn gediplomeerde assistentes werkzaam:  Marianne Engels, Kim Hoevenaars en Yvonne Bontrup.

U kunt bij de assistente terecht voor adviezen, vragen, afspraken maken en informatiefolders.

Het spreekuur van de assistente is uitsluitend op afspraak. U kunt terecht voor onder andere: het bepalen van uw bloeddruk of bloedsuiker, het maken van een hartfilmpje, gehoortest of uitstrijkje, injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen, reizigers adviezen, wondbehandeling, tapen, zwachtelen en hechtingen verwijderen.

U kunt de hele dag terecht voor bloedprikken in Oploo. Graag een afspraak hiervoor maken met de assistentes.

Op maandag en woensdag tussen 12.00 en 13.00 kunt u ook in Rijkevoort bloedprikken. Op afspraak

Afspraak met de praktijkondersteuners

In de praktijk is Maureen Raaijmakers werkzaam als POH-S. Zij begeleidt patiënten met een chronische aandoening zoals  diabetes,  hart- en vaatziekten, astma en COPD.

U kunt bij haar terecht voor leefstijladviezen, voorlichting en controles. Ook geeft zij begeleiding aan mensen die willen stoppen met roken.

Nina Mertens is werkzaam als POH-GGZ. U kunt bij haar terecht voor psychologische hulp.

De praktijkondersteuners werken nauw samen met uw huisarts en ondersteunen zijn of haar werkzaamheden.

Deze spreekuren zijn uitsluitend op afspraak

Medische verklaring

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om medische verklaringen vragen. Deze verklaring mag uw eigen huisarts niet afgeven, omdat uw eigen huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kan geven.

Wat kost zorg

Als de huisarts in overleg met u beslist tot een vervolgonderzoek, moet u er rekening mee houden dat hier eventueel kosten aan verbonden zijn. Ook voorgeschreven medicatie gaat ten koste van uw eigen risico van €385,-. Raadpleeg uw polis welke kosten uw zorgverzekeraar vergoed en welke kosten voor uw eigen rekening komen.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.De huisartspraktijk
In onze huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).De plichten van de huisartspraktijk
De huisartsenpraktijk Oploo/Rijkevoort is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit met ons bespreken
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van de praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

Uitwisseling gegevens
De Huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe arts/zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe arts/zorgverlener op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts/zorgverlener het dossier overdraagt aan uw nieuwe arts/zorgverlener. De oude arts/zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude arts/zorgverlener heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts/zorgverlener.

Uw medisch dossier wordt dan door uw arts/zorgverlener persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe arts/zorgverlener worden overgedragen. Beide artsen/zorgverleners moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts/zorgverlener hierover graag met u in gesprek.

Klachten:

Wij zijn aangesloten bij skge, dit is een onafhankelijk bureau.